BELT TENSIONER FOR KAMAZ & KAVZ & LIAZ & NEFAZ

Original Ref. Other Ref. Vehicle Engine
FTK-C08 DAYCO: APV2742 KAMAZ
4308
B59180
3910707
3914854
3934822
3936210
3973827
3978200
5333480
FTK-I01 DAYCO:APV1084
GATES:T38584
SKF:VKMCV52006
KAMAZ
4308/4325
4515/6511
KAVZ
4235/4238
LIAZ
5256/5293
NEFAZ
5299
4ISBE
6ISBE
4891116
FTK-I02 DAYCO:APV1084
GATES:T38584
SKF:VKMCV52006
KAMAZ
4308/4325
4515/6511
KAVZ
4235/4238
LIAZ
5256/5293
NEFAZ
5299
4ISBE
6ISBE
4891116
FTK-I22 DAYCO:APV1085
GATES: T36516
FEBI:22899
SKF:VKMCV52007
KAMAZ
4308/4325
4514/6511
KAVZ
4238
LIAZ
5256/5293
NEFAZ
5299
6ISBE
4987968